Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

  • από

Ένας εργοδότης, οφείλει να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Ως εκ τούτου, οφείλει να αξιολογεί όλους τους κινδύνους στους οποίους ενδεχομένως εκτίθενται οι εργαζόμενοι και να λαμβάνει μέτρα πρόληψης και προστασίας, εξασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι κάθε εργαζόμενος έχει λάβει την απαραίτητη ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Σε μερικές περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να λάβει επιπρόσθετα μέτρα, για παράδειγμα, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και την παροχή κατάρτισης όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να ορίσει τουλάχιστον έναν εκπαιδευμένο υπάλληλο ο οποίος θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα μέτρα αυτά.

Ένα τέτοιο μέτρο είναι και το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ που έχει ως στόχο την δημιουργία μιας φορητής συσκευής που αναπτύσσεται για την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου. price of armodafinil in us

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.