Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ηλεκτρονικά εργαλεία ΕΑΥ

  • από

Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη όλο και περισσότερων επιγραμμικών διαδραστικών εργαλείων και ο τομέας της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχος σε αυτή την τάση. Η ανάγκη για έναν απλό και εύκολο τρόπο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και προώθησης μιας νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας υπήρξε σημαντικό κίνητρο για την ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα μεταξύ των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ).

Τα οφέλη από την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για οργανισμούς ή μεμονομένους χρήστες είναι ότι:

  • Ενδυναμώνουν τις ΠΜΜΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα για πρόληψη των κινδύνων στον τομέα της ΕΑΥ
  • Διευκολύνουν τις εργασίες (τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να κοινοποιηθούν και να αναλυθούν πιο εύκολα απ’ ό,τι στο χαρτί)
  • Βοηθούν στον εντοπισμό των κινδύνων στον χώρο εργασίας
  • Διευκολύνουν τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων
  • Παρουσιάζουν πιθανές λύσεις σε προβλήματα ΕΑΥ
  • Υποστηρίζουν την εφαρμογή μέτρων πρόληψης στον χώρο εργασίας
  • Είναι εύχρηστα, διαδραστικά και εύκολα προσβάσιμα

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ έχει ως στόχο την δημιουργία μιας φορητής συσκευής που αναπτύσσεται για την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

can you get prescribed adderall for anxiety