Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εντοπισμός προβλημάτων υγείας μέσω επίβλεψης της υγείας

  • από

Ο εντοπισμός και η παρακολούθηση συγκεκριμένων περιπτώσεων έκθεσης σε δυσμενείς συνθήκες στον χώρο εργασίας και των σχετιζόμενων με αυτές επιπτώσεων στην υγεία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της επίβλεψης και του ελέγχου της επαγγελματικής υγείας, με χρήση:

  • Ιατρικών εξετάσεων προσαρμοσμένων στις μορφές έκθεσης και στις συνθήκες του εκάστοτε χώρου εργασίας
  • Βιολογικών δοκιμών για συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου
  • Συστημάτων επαγρύπνησης

Η δημιουργία προγραμμάτων επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον τα προγράμματα βελτιώνουν την προστασία και την πρόληψη των κινδύνων και πληρούν τέσσερα κριτήρια: της αναγκαιότητας, της συνάφειας, της επιστημονικής εγκυρότητας και της αποτελεσματικότητας. Τα προγράμματα αυτά οργανώνονται συνήθως από υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας. klonopin 2 mg price

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στην πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.