Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκτίμηση κινδύνου με γνώμονα την ηλικία

  • από

Υπάρχουν ειδικές ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους. Μια από αυτές τις ομάδες είναι και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τέτοια άτομα ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτα σε ορισμένους κινδύνους και να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες στην εργασία.

Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια απαιτεί από τους εργοδότες τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου καθώς και το ότι οι ευαίσθητες ομάδες κινδύνου πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που τις αφορούν ειδικότερα.

Ένας τρόπος εκτίμησης κινδύνου είναι και μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τον κινδύνων στον χώρο εργασίας αλλά και παρουσιάζουν πιθανές λύσεις στα προβλήματα. zolpidem 10mg tablets coupons

Ένα τέτοιο μέτρο είναι και το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ που έχει ως στόχο την δημιουργία μιας φορητής συσκευής που αναπτύσσεται για την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του B΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.